Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup živých kurzů, video kurzů a e-booků v e-shopu kurzy.vegmania.cz. Provozovatelem webu je Pavel Ovesný, IČO 732 91 544 (dále jen „Poskytovatel“).

2. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty. V případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“). Odesláním objednávkového formuláře, jehož součástí je zaškrtnutý souhlas s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu, jaký zde popisuji.

II. Důležité pojmy (definice)


1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: Pavel Ovesný
místo podnikání (i adresa pro doručování): Kobylá nad Vidnavkou 161, 79065
kontaktní telefon: +420 777 328 413
e-mail: info@vegmania.cz
IČO 732 91 544
nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní kurzy.vegmania.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní.

3. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Kupující museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

4. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb. a občanský zákoník (dále též jen „NOZ“). Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Kupující si objednáváte produkty zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní kurzy.vegmania.cz naleznete veškeré mé produkty, s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a KURZŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail a kontaktní telefon)informace o objednávaném produkt (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platby

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. U jednotlivých položek produktů a kurzů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Ceny kurzů zahrnují náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. organizačního a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce. Jedná se o konečné ceny, protože s ohledem na charakter produktů a kurzů nevznikají náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s jejich dodáním.

2. Sjednanou kupní cenou či cenou za účast na workshopu (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám produkt či službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– online platbou a platebními tlačítky bank prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)
kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám jsou
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých, u Kupujících ze Slovenské republiky v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě kurzů musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři pracovní dny před konáním kurzu byla připsána na můj bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na mail uvedený v objednávce zašlu doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

V. Dodací podmínky produktů (e-booků, videokurzů)

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah (videokurz, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. STORNO PODMÍNKY:

V případě, že by byl živý kurz zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu kurzu a zrušíte účast nejpozději 5 dní před konáním kurzu, jste oprávněni požádat si o vrácení celé částky nebo se zúčastnit jiného termínu kurzu. Pokud svou účast zrušíte 3-5 dní před začátkem kurzu, máte nárok na vrácení 50 % zaplacené částky nebo můžete za sebe vyslat náhradníka. A zrušíte-li účast v době 2 a méně dnů před zahájením workshopu, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka nebo se můžeme dohodnout na převod 50% vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiného kurzu či produktu.

Nemožnost zúčasnit se kurzu prosím sdělte telefonicky na kontaktní telefon +420 777 328 413 (v době od 7:30 do 22:00), v nočních hodinách (22:00 – 7:30) e-mailem. Zrušení si potvrdíme telefonickou dohodou a také vám zašlu e-mail jako potvrzení akceptace vaší nemožnosti se zúčasnit.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah videokurzu přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio/video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody, informace a doporučení. Tyto produkty nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

VII. Odstoupení od Smlouvy

1. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části 6).

2. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí produktu.

4. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím elektronicky na e-mail info@vegmania.cz, případně telefonicky na telefonním čísle uvedeném v čl. II. VOP nebo na

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem (https://kurzy.vegmania.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněny tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2022